Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatu no shingi o kiwameru koto.

– Entraînons notre cœur et notre corps pour acquérir un esprit ferme et inébranlable.

Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

– Poursuivons la signification véritable de la Voie Martiale avec une vigilance de tous les instants.

Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

– Cultivons avec force un esprit d’abnégation.

Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chyojyo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

– Avec courtoisie et respect des anciens, abstenons nous de toute violence.

Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o toutobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

– Suivons les préceptes scrupuleusement et n’oublions pas la vertu réelle de l’humilité.

Hitotsu, ware ware wa, chisei no tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatarasu koto.

– Sans autre désir que force et sagesse.

Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi no tsuji, Kyokushinkai no michi o matto suru koto.

– Toute notre vie, à travers la discipline du karaté, recherchons à accomplir la voie Kyokushinkai (de l’ultime vérité).